Uporabnik:
Geslo:
[Registracija]
[Ste pozabili geslo?]
Pogosta vprašanja

Ustanavljamo podjetje, vendar še ne bo ustanovljeno pred zaprtjem razpisa 20.03.2009, se lahko kljub temu prijavim na razpis?

Na razpis se ne morete prijaviti, ker mora biti podjetje ob prijavi na razpis že ustanovljeno.

Ali bo naš subjekt inovativnega okolja vpisan v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki ga bo vodil Japti?

Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa (P2) se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov  inovativnega okolja, ki ga vodi JAPTI (Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) (Uradni list .RS, št. 102/07).
Za subjekt je značilno, da :
 1. opravlja dejavnost subjekta inovativnega okolja:
  - dejavnost je razvidna iz akta o ustanovitvi in plana dela za naslednjih 5 let;
 2. je povezan z inštitucijami znanja:
  - ima podpisana vsaj pisma o nameri za sodelovanje;
 3. ima vsaj 2 inkubiranca:
  - sklenjeno pogodbo o najemu prostora, iz katere je  razvidno tudi, da inkubiranec deluje in je fizično prisoten prostorih v subjekta;
  - ocena podjetja na podlagi kriterijev za inkubirano podjetje iz tretjega člena tega pravilnika.
 4. razpolaga s 500m2 uporabne površine:
  - izpis iz zemljiške knjige, dolgoročna pogodba o najemu,
  - tloris površin iz katerega je razvidna, da niso oddani drugim institucijam;
 5. ima vzpostavljeno vodstvo subjekta:
  - podatki o vodstveni ekipa z navedbo referenc;
 6. ima vzpostavljeno mrežo svetovalcev:
  - sklenjene pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki na področjih povezanih z razvojem in delovanjem podjetij.

V razpisu večkrat omenjate inkubirana podjetja in subjekte inovativnega okolja, kdo so ta podjetja in subjekti?

Inkubirana podjetja oz. podjetniki so tisti, ki so člani in fizično prisotni v subjektih inovativnega okolja (po razpisu mora biti podjetje fizično prisotno najkasneje do oddaje zahtevka na Sklad). Med subjekte inovativnega okolja sodijo podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji. Podrobnosti o lastnosti takega okolja so podane v prejšnjem vprašanju in odgovoru.

Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva. Ali lahko kandidiramo še na vašega?

Ne, podjetje za upravičene stroške potrjenega projekta ne sme pridobiti drugih javnih sredstev. Saj je z razpisom možno dobiti povrnjenih 100% upravičenih stroškov.

Ali lahko med upravičene stroške vključim tudi stroške, ki so nastali decembra 2008?

Subvencije se odobrijo za upravičene stroške projekta, nastale od 1.11.2008 do 31.7.2009.

Trenutno v podjetju nimamo redno zaposlenih za polni delovni čas. Bomo pa po terminskem načrtu zaposlovanja in na podlagi prejete subvencije zaposlili 1 osebo do konca maja 2009. Ali imamo kakšne omejitve glede števila zaposlenih na razpis P2A?

Podjetje mora najkasneje do 31.7.2009 imeti vsaj 1 redno zaposlenega za polni delovni čas.

Želim ustanoviti novo podjetje in prenesti dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis?

Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom dejavnosti ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo.

Trenutno sem kot samostojni podjetnik edini redno zaposlen. Ali moram do 31.7.2009 zaposliti še eno osebo?

Ne, za potrebe tega razpisa se namreč upošteva nosilca dejavnosti kot zaposleno osebo.

Imam podjetje, katerega sem 90% lastnik. 10% podjetja je v lasti podjetniškega inkubatorja. Glede na to, da je solastnik (soustanovitelj) podjetja subjekt inovativnega okolja ali se lahko prijavimo na razpis?

Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je subjekt inovativnega okolja.

Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta?

Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov.

Med izvajanjem projekta se pojavijo novi oz. dodatni upravičeni stroški. Ali jih je možno naknadno vključiti v seznam?

Ne, dodatnih stroškov ni možno vključevati v projekt. Sklep o višini dodeljene subvencije in seznam upravičenih stroškov je dokončen in je sestavni del pogodbe.

Kot upravičen strošek ste nam priznali tudi računalnik. Na trgu so se razmere spremenile in lahko za isti znesek pridobi računalnik z boljšimi karakteristikami. Ali je možno zamenjati omenjen upravičen strošek?

Med izvajanjem projekta je do predložitve končnega zahtevka možno izvesti zamenjavo stroškov, ki je vsaj enakovredna ali boljša in to na podlagi pisne prošnje in pisnega soglasja Sklada.

Glede na to, da smo pri pripravi poslovnega načrta (PN) potrebovali zunanjega sodelavca so stroški izvedbe PN presegli višino 2.100 evrov. Zanima me do kakšne višine segajo upravičeni stroški izdelave poslovnega načrta?

Med upravičene stroške izdelave poslovnega načrta se le-ta upošteva samo za nov poslovni program in znaša največ 1.500 evrov. V vašem primeru bi se upošteval znesek max. 1.500 evrov kot upravičen strošek investicije. Poslovni načrt, ki je izdelan na osnovi pripomočkov Sklada ni upravičen strošek,

Ali mora imeti poslovni načrt kakšno posebno obliko? Ali je pripomoček na spletni strani Sklada obvezen ali lahko uporabim kakšno drugo obliko poslovnega načrta?

Oblika poslovnega načrta ni predpisana. Prav tako ni obvezen pripomoček. Na spletni strani Sklada je le-ta predviden kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta.

Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici?

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge.

Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni pod točko 15. vsebina vloge. V kolikor v podjetju nimate ustreznih kadrov, ki bi lahko ustrezno pripravili vlogo, se seveda lahko posvetujete z zunanjim-i svetovalc(i)em. Na spletni strani slovenskega podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si) pa lahko najdete tudi katalog podjetniških svetovalcev.

Ali se lahko prijavim na razpis P2A, kljub temu da trenutno nimam zaposlenih, bom pa do 31.7.2009 že imel(a) zaposlene?  

Da. Podjetje mora do 31.7.2009 redno zaposliti najmanj eno osebo.

Sem samostojni podjetnik oz. lastnik - nosilec dejavnosti. Ali lahko med upravičenimi stroški uveljavljam svojo plačo?

Ne. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov, saj si ne izplačujejo plače. Sklad tudi ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, idr).

V letu 2008 je podjetje pridobilo državno pomoč (subvencijo P2A) po shemi »de minimis« za projekt, ki ga še nismo zaključili. V letošnjem letu bomo na Skladu zaprosili za nadaljevanje subvencije P2B. Ali vam moram posredovati podatke o že dodeljeni pomoči.

V prijavnem listu pod točko I.8 navedite sredstva, ki ste jih v preteklosti že pridobili. Višino državne pomoči, ki ste jo dobili po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, pa bo Sklad pridobil neposredno od Ministrstva za finance, ki ima podatke o dodeljenih državnih pomočeh po prejemnikih.

Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku?

Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku.

Ker še nimamo redno zaposlenih nekaterih oseb, ki delajo na razvoju imam stroške z zunanjimi sodelavci in jih plačujem honorarno. Ali lahko te stroške prikažem kot upravičen strošek?

Ne. Med upravičene stroške dela v razvoju lahko prijavite samo stroške plače redno zaposlenih in to do 1.600,00 EUR bruto mesečno na osebo. Podlaga so plačilne liste podjetja. Ostalih oblik izplačil (honorarje, avtorske pogodbe) Sklad ne upošteva.

Razpis je razdeljen na več skupin podjetij, nam lahko poveste s katero ciljno skupino se naj prijavimo. Kako so razdeljene skupine?

Na razpis se lahko prijavijo MSP  . Upravičenci so razdeljeni v štiri ciljne skupine:
 • Ciljna skupina P2A/09. To so podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega projekta in še niso registrirana več kot 12 mesecev od dneva vložitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v naslednjih letih po prejemu subvencije; v primeru da bodo izpolnila zastavljene cilje v poslovnem načrtu podjetja za tekočo leto poslovanja.
 • Ciljna skupina P2B/08. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta iz leta 2008 (P2A iz leta 2008).
 • Ciljna skupina P2C/07. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta iz leta 2007 (R1A iz leta 2007).
Podjetja, ki so prejela subvencijo kot ciljna skupina P2A imajo možnost, da prejmejo subvencijo še naslednji dve leti (ciljni skupini P2B in P2C) in tako skupaj v treh letih prejeti največ 70.000 EUR (30.000 EUR v prvem in drugem letu in 10.000 EUR v tretjem letu). Ko podjetja zaključijo z osnovnim projektom razvoja in začnejo tržiti svojo storitev/izdelek izgubijo možnost nadaljevanja subvencije, saj je njihov prijavljen projekt razvojno zaključen. Možnost kandidiranja za nadaljevanje subvencije prav tako izgubijo podjetja, ki ne izpolnijo postavljenih ciljev iz poslovnega načrta za tekoče leto in tako dobijo negativno mnenje Sklada.

Na zadnjem razpisu smo kot inkubirano podjetje že pridobili vašo subvencijo za sofinanciranje super merilnika, kot ciljna skupina P2A. Z razvojem super merilnika smo končali in ga že uspešno tržimo. Med obdobjem razvoja in kontaktov s kupci se je pokazalo, da bi bilo primerno dodatno razviti in ponuditi tudi modificiran merilnik.

Ne. Subvencije za ciljni skupini P2B in P2C po tem razpisu so namenjene nadaljevanju začetih projektov in doseganju načrtovanih ciljev (kvalitativna ocena vloge ciljnih skupin P2B in P2C).  Razvoj dodatne oz. modificirane opreme pa pomeni nov projekt.

Stroški zagona podjetja in projekta bodo presegli maksimalno dovoljeno višino subvencije. Ali lahko stroške prenesemo in upravičimo v okviru bodočega razpisa za subvencije?

Ne. Upravičeni stroški so tekoči stroški podjetja oz. projekta in so vezani na določeno časovno obdobje. Prenos ni možen.

Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 70.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije?

Kljub temu, da so ocenjeni upravičeni stroški projekta 70.000 EUR znaša največja možna subvencija 30.000 EUR (za ciljni skupini P2A in P2B) in 10.000 EUR (za ciljno skupino P2C).

Novice